150
Store Locator
Find Address
Download APP
#優鮮登場 #方便飽肚隨時食【Office 儲糧儲呢】

Lunch time 喇,正當你餓到得返半格電諗住 9 秒 9 熄電腦落樓下茶記食 show me your love rice,腦細突然叫你入房傾嘢,lunch time 就咁拜拜咗…

呢個情節有冇似曾相識?!所以話 office 一定要儲糧,仲要頂到肚餓嗰隻。桂格呢隻三合一特濃牛奶麥片,即沖即食,方便飽肚又有營,支持你同腦細嘅長期作戰。

桂格 三合一特濃牛奶麥片 10 小包裝