150
Store Locator
Find Address
Download APP
#新產品點都要試【啜得嘅童年回憶】

橫跨幾代人嘅童年回憶,利賓鈉一定係其一,隨時係老豆同個仔同個孫都鍾意飲!今次我哋返咗利賓納果凍啫喱,有黑加侖子果汁又有啫喱口感,大小朋友一齊啜啜聲都幾滋味㗎!

利賓納 黑加侖子即飲果凍啫喱 160 毫升